غلظت مناسب ماده ژنتیکی در RT-PCR

برای واکنش RT-PCR به چه غلظتی از ماده ی ژنتیکی نیاز داریم؟

  • یکتا تجهیز آزما : در صورتی که حجم واکنش20 ماکرولیتر باشد، غلظتی بین 5 تا 50 میکروگرم از RNA کافی می باشد. در واکنش هایی به حجم 50 ماکرولیتر ، 2.5 تا 5 ماکرولیتر  از محصول واکنش رونویسی معکوس به واکنش PCR اضافه می شود. (10/1 تا 20/1 از حجم کلی واکنش PCR )
  • برای دسترسی به دستورالعمل کالا روی کیت سنتز cDNA کلیک کنید.