غلظت لیزوزیم جهت لیز سلولی باکتری

غلظت پیشنهادی لیزوزیم برای لیز سلولی باکتری چقدر است؟

  • یکتا تجهیز آزما : توصیه می کنیم از لیزوزیم درغلظت نهایی 1-0.1 میلیگرم در میلی لیتر استفاده کنید. غلظت های بالاتر لیزوزیم، کارایی لیز را بهبود نمی بخشند و ممکن است اثر مهاری داشته باشند.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.