غلظت آنزیم DNase I

فعالیت آنزیم DNase 1 شرکت یکتا تجهیز چند واحد در هر میلی لیتر می باشد؟

  •  یکتا تجهیز آزما : واحد آنزیم یا واحد بین المللی آنزیم (نماد U، گاهی اوقات IU نیز) واحدی از فعالیت کاتالیزوری آنزیم است. 1Unit (μmol/min) مقدار آنزیمی است که تبدیل یک میکرومول از سوبسترا را به محصول در یک دقیقه تحت شرایط اختصاصی واکنش کاتالیز می‌کند. فعالیت یک آنزیم بر اساس واحد بر میلی لیتر تعریف می شود. آنزیم DNase شرکت یکتا تجهیز دارای غلظت 10mg/ml و 6000 واحد بر میلی لیتریعنی 6unit در هر ماکرولیتر می باشد.
  • برای دسترسی به جزئیات کالا روی آنزیم DNase I کلیک کنید.