عملکرد Low EEO Agarose

عملکرد Low EEO Agarose به چه صورت می باشد؟

  • یکتا تجهیز آزما : آگارز Low EEO باعث افزایش تحرک الکتروفورتیک می شود و وضوح و شفافیت ژل بهبود پیدا می کند و در نهایت زمان اجرای کوتاه تری را به همراه دارد. همچنین ، این نوع از آگارز به ماکرومولکول ها و ذرات بزرگتر (قطعات زیر سلولی ، ویروس ها و غیره) اجازه می دهد تا آزادانه تر از طریق ماتریکس ژل مهاجرت کنند. محدوده اندازه مناسب جداسازی اسید نوکلئیک با آگارز LE حدودا بین  15Kbp-0.2، بسته به غلظت آگارز LE می باشد. آگارز LE (Low Electroendosmosis ) با کیفیت ترین آگارز در عرصه بیولوژی مولکولی می باشد و آماده ‌سازی ژل بسیار آسان و ساده می باشد. این نوع از آگارز به صورت پودر توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه می گردد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی پودر آگارز کلیک کنید.