شرایط نگهداری بافر حاوی RNase A

بهترین دما برای نگه داری RNase A  که به بافر FAPD1 در کیت استخراج پلاسمید مینی  اضافه شده است، چقدر است ؟

  • یکتا تجهیز آزما : طبق پروتکل کیت استخراج پلاسمید مینی ( Plasmid DNA extraction mini kit ) ، مقدار 0.5ml از بافرFAPD1 رابه تیوب حاوی RNase A  اضافه می کنیم و به خوبی میکس  و اسپین می کنیم و سپس کل محتوای تیوب را به بطری حاوی بافرFAPD1 اضافه میکنیم و بعد از میکس کردن در دمای 4 درجه سانتی گراد نگه داری می کنیم.

طبق تجربه بهتر است بعد از آماده سازی بافر FAPD1 با RNase A  ، در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد نگه داری شود. بهترین حالت الیکوت کردن محلول برای هر بار استخراج و نگه داری در 20- درجه سانتی گراد است.

  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.