سایز نمونه بافت

بافت مورد استفاده برای استخراج میکرو RNA با کیت  miRNA Isolation Kit باید به چه اندازه باشد؟

  • یکتا تجهیز آزما : بر اساس دستورالعمل ، سایز نمونه بافت در روند استخراج میکرو RNA به میزان  Up to 100 mg می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.