ریکاوری ژل آگارز

درصد ریکاوری ژل آگارز توسط کیت استخراج از ژل و محصول PCR  به چه صورت است؟

  • یکتاتجهیزآزما : 70% ~ 85% ریکاوری برای ژل آگارز توسط کیت استخراج از ژل و محصول PCR انجام می شود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.