رنگ DNA برای ژل

آیا رنگ Safe stain  با دستگاه هایی که نور آبی ( blue light ) دارند، سازگاری دارد؟

  • یکتا تجهیز آزما : دستگاه های ترانسلومیناتور ( Transilluminator ) بهترین سازگاری را با رنگ Safe stain با شماره کاتالوگ YT0001 دارند. این دستگاه ها جایگزین ژل داک هستند و جهت مشاهده ی باندهای اسید نوکلئیک و پروتئین در ژل آگارز و ژل آکریل آمید استفاده می شوند.