رنگ مرجع پسیو ( passive reference dye )

رنگ مرجع پسیو (passive reference dye) چه وظیفه ای دارد و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : رنگ مرجع پسیو رنگ هایی هستند که برای  نرمال سازی و همسان سازی سیگنال های فلورسانس در واکنش استفاده می شوند. این عدم همسانی در تابش نور فلورسانس می تواند حاصل از خطای sampling باشد. اگر استوک مورد استفاده با غلظت 50x باشد به 0.4 میکرولیتر از رنگ برای واکنش 20 میکرولیتری نیاز است.
  • برای دسترسی به اطلاعات کالا روی نام آن کلیک کنید.