رقیق سازی آنزیم DNase I

آنزیم DNase1 شرکت یکتا تجهیز آزما چگونه رقیق سازی می شود؟

  •   یکتا تجهیز آزما :  دئوکسی ریبونوکلئاز (DNase I ) یک اندونوکلئاز است که با اثر ترجیحی روی پیوندهای فسفودی استر مجاور پیریمیدین ها، DNA را می شکافد و  قطعات الیگونوکلئوتید، تری نوکلئوتید یا دی نوکلئوتید ایجاد می کند.  DNase I  برای حذف DNA از نمونه های پروتئین و اسید نوکلئیک استفاده می شود. به طور رایج در مسیر استخراج RNA از آن جهت از بین بردن آلودگی DNA مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول به صورت پودر لیوفیلیزه  می باشد و جهت رقیق سازی از سدیم کلراید (NaCl) با غلظت 0.15 مولار استفاده کنید. استوک غلظت 10 میلی گرم بر مول دارد و چنانچه در 2میلی لیتر از سدیم کلراید 0.15 مولار حل کنید غلظت نهایی 5 میلی گرم بر مول حاصل می شود. دقت شود این حجم از سدیم کلراید به یکباره اضافه نشود بلکه ابتدا یک میلی لیتر از سدیم کلراید را اضافه کنید و بعد از حل شدن کامل پودر ، یک میلی لیتر باقی مانده را به آرامی به آن اضافه کنید.

  • برای دسترسی به جزئیات کالا روی آنزیم DNase I کلیک کنید.