راهکار شما در صورتی که غلظت DNA استخراج شده ، کم باشد چیست؟

برای استخراج DNA با غلظت بالا ، پیشنهاد شما چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : در ابتدا پیشنهاد میکنیم هنگام استخراج DNA ، در صورت امکان به جای خون کامل از بافی کوت استفاده کنید که در اینصورت 5 تا 10 برابر مقدار محصول استخراج شده شما بیشتر میشود . سپس انتهای دستورالعمل جدول رفع اشکال (Troubleshooting) موجود است که میتوانید به آن مراجعه کنید.