درصد ریکاوری PCR clean-up

درصد ریکاوری PCR clean-up توسط کیت تخلیص از ژل و محصول PCR به چه صورت است؟

  • یکتا تجهیز آزما : 90% ~ 95% ریکاوری برای PCR clean-up توسط کیت تخلیص از ژل و محصول PCR  انجام می شود. این کیت محصول کمپانی Favorgen تایوان میباشد که توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه میگردد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام آن کلیک کنید.