حفظ فعالیت پروتئیناز K

نگهداری پروتئیناز K  موجود در کیت  استخراج DNA  ، پس از آماده سازی چگونه است ؟

  • یکتا تجهیز آزما : همانطور که دستورالعمل کیت استخراج DNA از خون ( Blood Genomic DNA extraction kit ) با Cat:FABGK001 و یا کیت استخراج DNA از بافت ( Tissue Genomic DNA extraction kit ) با Cat:FATGK001 آمده است ، پودر پروتئیناز K موجود در کیت بصورت لیوفیلیزه می باشد که ذکر شده پس از آماده سازی با آب دو بار تقطیر در یخچال نگهداری شود . نکته ی بسیار مهم اینجاست که زمانی پروتئیناز K آماده شده را می توانید در یخچال نگهداری کنید که پروسه استخراج شما و مصرف یک کیت کامل طی یک تا دو روز به اتمام برسد.
  • بنابراین درصورتیکه روند مصرف کامل یک کیت استخراج در مدت طولانی تری انجام میگیرد ، آنزیم پروتئیناز K را پس از آماده سازی بر حسب نیاز خود در ویال های متعدد تقسیم کرده و در فریزر نگهداری کنید . بدین ترتیب فعالیت آنزیم پروتئنیاز K تا مصرف کامل کیت استخراج DNA حفظ میگردد.