حذف محلول RNAlater

برای حذف کامل محلول RNAlater از چه روشی استفاده کنیم ؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای حذف کامل محلول RNAlater با ( Cat No: YT9085) از نمونه خود ، میتوانید نمونه بافت را با محلول PBS شستشو داده و سپس سانتریفیوژ نمایید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل محلول RNAlater کلیک کنید.