جهش های بعد از شبیه سازی و تعیین توالی ژن

 چرا جهش ها اغلب پس از شبیه سازی و تعیین توالی ژن اتفاق می افتند؟

  • یکتا تجهیز آزما : هنگامی که یک ژن از cDNA کلون می شود، جهش ممکن است در رونویسی معکوس یا در فرآیند PCR رخ دهد. به طور کلی،  برای تکثیر، آنزیم Taq با کیفیت بالا یا آنزیم Pfu توصیه می شود و تعداد چرخه ها نباید خیلی زیاد باشد. میزان جهش را می توان با کاهش مقدار RNA ورودی یا کاهش تعداد چرخه ها نیز کاهش داد. برای اطمینان از صحت در رونویسی معکوس، توصیه می شود یک آنزیم Revers transcriptase با کیفیت بالا  انتخاب کنید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید .