تهیه محلول لیزوزیم

نحوه تهیه محلول استوک از پودر لیوفیلیزه لیزوزیم ، به چه صورت می باشد؟

  • یکتا تجهیز آزما : جهت تهیه محلول استوک ، مقدار 10mg از پودر لیوفیلیزه لیزوزیم شرکت یکتا تجهیز آزما را در  1ml از Tris-HCl (10 mM) PH=8   حل نمایید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.