تفاوت RNase A با RNase

تفاوت بین  RNase A با RNase اختصاصی  در چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : آنزیم‌های اندونوکلئاز، شامل دو گروه اصلی اختصاصی و غیر اختصاصی هستند. گروه اول توالی خاصی را شناسایی کرده و برش می‌دهند که به تعبیری اندونوکلئازهای محدودکننده نامگذاری شده اند. اهمیت منحصر و خاص این آنزیم‌ها در کلونینگ DNA میباشد. گروه دوم از این آنزیم‌ها به ‌طور تصادفی اسیدهای نوکلئیک را برش می‌دهند. آنزیم RNase A متعلق به گروه غیر اختصاصی است و کاربرد وسیع تری دارد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی RNase A کلیک کنید.