تفاوت کیت های استخراج پلاسمید مینی و مکسی

تفاوت کیت های استخراج  پلاسمید مینی پرپ و مکسی پرپ در چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج پلاسمید با سایز 15 kb> ، کیت استخراج پلاسمید مینی پرپ ( FavorPrep Plasmid Extraction Mini Kit ) مورد استفاده قرارمی گیرد و برای استخراج  پلاسمیدهایی با سایزهای  3kbp ~ 150kbp از کیت استخراج پلاسمید مکسی پرپ ( FavorPrep Plasmid Extraction Maxi Kit ) استفاده می شود.
  • مقدار Binding capacity  کیت مینی پرپ  ، 60µg/ column  و در کیت مکسی پرپ  1.5mg/ Maxi Column می باشد.
  • همچنین مقدارنمونه مورد نیاز برای کیت مینی  حدودا 3~1 میلی لیتر و مقدار نمونه مورد نیاز برای کیت مکسی حدودا 240~120 میلی لیتر می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل ها روی نام هر کیت کلیک کنید.