با کیت استخراج DNA از بافت چه نمونه هایی را میتوانیم استخراج کنیم؟

کیت استخراج DNA  از بافت ، ارائه شده از یکتاتجهیزآزما ساخت Favorgen  تایوان بوده و با نام تجاری Favorprep Tissue Genomic DNA extraction kit عرضه میشود و همانطور که در پروتکل میبینید برای نمونه های متعددی مانند بافت حیوانی ، سلول کشت داده شده ی حیوانی ، Viral DNA  از خون ، باکتری ، مخمر ، خون خشک شده و بافت پارافینه استفاده میشود