با کیت استخراج DNA از بافت چه نمونه هایی را میتوانیم استخراج کنیم؟

طیف نمونه های مورد استفاده در کیت استخراج DNA از بافت کدام است؟

  • یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج DNA  از بافت ، ارائه شده از یکتاتجهیزآزما ساخت کمپانی Favorgen  تایوان بوده و با نام تجاری  Tissue Genomic DNA extraction kit عرضه میشود و همانطور که در پروتکل درج شده است برای نمونه های متعددی مانند بافت حیوانی ، سلول کشت داده شده ی حیوانی ، Viral DNA  از خون ، باکتری ، مخمر ، خون خشک شده و بافت پارافینه استفاده میشود.
  • این کیت همچنین برای نمونه هایی ماننده بزاق ، شیر ، اسپرم ، سوآپ ، قارچ و یا شیر خشک دارای پروتکل اختصاصی بوده که در صفحه کالا در وبسایت موجود است.