بازیابی DNA از آلودگی پروتئینی

برای بازیابی DNA استخراج شده از آلودگی پروتئینی ، چه کیتی مناسب است ؟

  • یکتا تجهیزآزما : در صورتیکه محقق نیاز به بازیابی DNA از آلودگی پروتئینی دارد ، مناسب ترین گزینه استفاده از کیت استخراج DNA از بافت ( Cat NO: FATGK001) و بهترین دستورالعمل بر پایه ی  Clean-up genomic DNA می باشد.
  • بنابراین برای دسترسی به دستورالعمل بازیابی DNA بر روی  Clean-up genomic DNA کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.