استفاده همزمان از دو پرایمر در سنتز cDNA

در کیت سنتز cDNA آیا می توان از دو پرایمر Oligo dT و Random hexamer همزمان در واکنش سنتز استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : پرایمر Random hexamer و پرایمر اولیگو dT دو نوع پرایمر هستند که در سنتز cDNA استفاده می شوند. Random hexamer  از مخلوطی از اولیگونوکلئوتیدها تشکیل شده است که در طول تولید cDNA  بع طور تصادفی به تمام مناطق RNA  متصل می شود و یک مخزن cDNA حاوی طول های مختلف cDNA  حاصل می شود. ، در حالی که پرایمر الیگو dT یک توالی تک رشته ای از 12 تا 18 نوکلئوتیدی است که dT به دنباله های polyA پیام رسان (mRNA) متصل و سنتز DNA مکمل (cDNA) را هدایت می کند. بنابراین، این تفاوت اصلی بین پرایمرهای تصادفی و الیگو dT است. علاوه بر این، پرایمرهای الیگو dT برای رونویسی معکوس تمام طول RNA با دم پلی (A) به کار بسته می شوند، در حالی که Random hexamer برای رونویسی معکوس اکثر گونه‌های RNA، از جمله RNA تخریب‌شده، RNA فاقد دم پلی (A) و RNA حاوی ساختارهای ثانویه   کارایی دارد. بنابراین می توان از هر دو پرایمر به صورت همزمان در دمای 40 درجه سانتی گراد استفاده کرد.
  • برای دسترسی به جزئیات کالا روی کیت سنتز cDNA کلیک کنید.