استفاده از کیت استخراج DNA از بافت جهت نمونه خون

آیا می توان از کیت استخراج DNA از بافت جهت استخراج DNA از خون استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : خون هم بافت است و هم مایع.  چون خون مجموعه ای متشکل از سلول های تخصصی مشابه است که عملکردهای خاصی را انجام می دهند بافت در نظر گرفته میشود. این سلول ها در یک ماتریکس مایع معلق قرار دارند که منجر به مایع شدن خون می شود.  با توجه به این موضوع می توان از کیت بافت جهت استخراج DNA از خون استفاده کرد. با استفاده از کیت های استخراج DNA از بافت یکتا تجهیز  می توان از خون کامل، پلاسما، سرم و بافی کوت ، استخراج   DNA انجام داد.
  • برای دسترسی به جزئیات کالا روی کیت استخراج DNA از خون و کیت استخراج DNA از بافت کلیک کنید.