استخراج RNA از ویروس

جهت استخراج RNA  از ویروس کدام کیت را پیشنهاد می کنید؟

  • یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج توتال RNA یا  Blood/ Cultured Cell total RNA mini kit جهت استخراج RNA ویروسی از نمونه های خون کامل ، کشت سلولی ، بافت تازه و بافت های پارافینه پیشنهاد می شود.
  • همچنین برای استخراج RNA ویروس از نمونه خون کامل ، کیت اختصاصی   Whole Blood RNA Mini Kit  مخصوص  Whole Blood پیشنهاد می شود.
  • کیت اختصاصی استخراج DNA/RNA  ویروسی یا  Viral DNA/ RNA Kit برای مایعات عاری ازسلول مثل سرم ، پلاسما ، مایعات بدن ، سوپرناتانت کشت سلولی و transport medium of swabs پیشنهاد می شود.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام هر کیت کلیک کنید.