استخراج miRNA (میکرو RNA)

آیا میتوان از کیت استخراج miRNA برای استخراج total RNA استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : MicroRNA (miRNA)  نوعی RNA غیر کد کننده (RNA که پروتئینی را کد نمی کند) با طول حدود 22 باز است و بیان ژن را تنظیم می کند که تنها درصد کمی از کل RNA را تشکیل می دهد. با  توجه به اینکه miRNA  بخشی از مجموعه ی RNA یا همان total RNA موجود را تشکیل می دهد، بنابراین کیت های اختصاصی مربوط به استخراج  miRNA به صورت تخصصی فقط منجر به استخراج miRNA  می شوند.
  • برای دسترسی به جزئیات کالا و دستورالعمل اختصاصی روی کیت استخراج توتال RNA کلیک کنید.