استخراج miRNA از سرم

آیا برای استخراج Micro RNA از سرم (serum) ، می توانیم از کیت  miRNA Isolation Kit استفاده کنیم؟

  • یکتا تجهیزآزما : بله ، برای استخراج Micro RNA از سرم (serum) ، می توانید از کیت  miRNA Isolation Kit استفاده نمایید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل ، روی نام کالا کلیک کنید.