استخراج DNA با محلول YTzol

آیا می توان از محلول ترایزول ( YTzol pure RNA ) برای استخراج DNA از گیاه، بافت ، سلول و یا سایر نمونه ها استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : مزیت استفاده از ترایزول ( YTzol pure RNA ) این است که می توان از یک نمونه علاوه بر RNA  استخراج DNA  و پروتئین نیز را انجام داد .

بعد از اضافه کردن محلول ترایزول سه فاز شکل می گیرد . از یک فاز RNA و از دو فاز دیگر باقی مانده می توان برای استخراج DNA و پروتئین استفاده کرد . لذا برای استخراج ماده‌ی ژنتیکی از بافت گیاه ، محلول ترایزول ( YTzol pure RNA ) شرکت یکتا تجهیز آزما می تواند مورد استفاده قرار گیرد.