استخراج DNA از نمونه های پارافینه

برای استخراج DNA  از نمونه های پارافینه پیشنهاد شما چیست ؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج DNA از نمونه های پارافینه دو محصول به شما پیشنهاد میکنیم :
  1. شما میتوانید از کیت استخراج DNA از بافت پارافینه ( Cat No : FAFFM050) که اختصاصی برای نمونه های بافت پارافینه طراحی شده است استفاده کنید . برای  دسترسی به دستورالعمل روی کیت استخراج DNA از بافت پارافینه کلیک کنید.
  2. شما همچنین می توانید از کیت استخراج DNA بافت ( Cat No: FATGK001) برای نمونه های پارافینه هم استفاده کنید . با این تفاوت که در ابتدای شروع به کار نیاز به پارافین زدایی با زایلن دارید . برای دسترسی به دستورالعمل روی کیت استخراج DNA از بافت کلیک کرده و به صفحه ی 3 مراجعه فرمایید.