استخراج DNA از مدفوع موش

برای استخراج DNA  از نمونه مدفوع موش از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای این منظور، کیت استخراج DNA  ازمدفوع (Stool DNA Isolation mini kit ) نیاز کاربران را مرتفع می سازد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی کیت استخراج DNA از مدفوع کلیک کنید.