استخراج DNA از ادرار ( Urine )

برای استخراج DNA  از ادرار کدام کیت استخراج Favorgen را پیشنهاد می دهید؟

  • یکتا تجهیز آزما :  پیشنهاد ما استفاده از کیت استخراج DNA از خون /(Genomic DNA extraction mini kit ) برای استخراج DNA  از نمونه ادرار (Urine) می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کیت کلیک کنید.