استخراج همزمان باکتری گرم مثبت و منفی از مدفوع

آیا با استفاده از کیت استخراج DNA از مدفوع  می توان همزمان اقدام به استخراج باکتری گرم مثبت و باکتری گرم منفی کرد ؟

  • یکتا تجهیز آزما : این کیت به دلیل اینکه همراه با Beads tube ارائه می گردد ، به کاربر توانایی استخراج همزمان باکتری گرم مثبت و باکتری گرم منفی را می دهد .