استخراج میکرو RNA با ترایزول

آیا می توان برای استخراج میکرو RNA از محلول YTzol pure RNA استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : برای استخراج میکرو RNA از نمونه ی خون از محلول YTzol pure RNA  می توانید استفاده کنید.
  • بدین منظور برای دسترسی به دستورالعمل بهینه شده روی YTzol pure RNA کلیک و به صفحه 6 مراجعه کنید.