آیا برای استخراج DNA از نمونه های بافت پارافینه، میتوان از کیت استخراج DNA از بافت استفاده کرد؟

بله ، شما میتوانید از کیت استخراج DNA  از بافت استفاده کنید. روال استخراج DNA  مانند نمونه های بافت معمولی است، فقط قبل از استخراج باید نمونه ها را دپارافین کنید که روند دپارافینه کردن با زایلن در پروتکل موجود است.