آیا با کیت استخراج DNA از بافت کمپانی Favorgen میتوان استخراج از سوآپ آزمایشگاهی انجام داد ؟

برای استخراج از سوآپ آزمایشگاهی کدام کیت مناسب است؟

  • یکتا تجهیز آزما :  شما میتوانید از سوآپ آزمایشگاهی استخراج DNA  انجام دهید که مستلزم آماده سازی است .
  • دستورالعمل اختصاصی استخراج DNA از سوآپ آزمایشگاهی در صفحه استخراج DNA از بافت موجود است.