کیت استخراج DNA از مدفوع2019-10-22T06:06:32+00:00

Project Description

کیت استخراج DNA از مدفوع

کیت استخراج DNA  از مدفوع

برای استخراج  DNA از مدفوع با توجه به سخت بودن پروسه استخراج با کیت های عمومی  ، کیت اختصاصی کمپانی Favorgen  که اختصاصا فقط برای استخراج DNA از مدفوع  ساخته شده است را ،  ارائه میدهیم .

کالاهای مرتبط:

کیت استخراج DNA  از خون ، مایعات بدن و سلول

کیت استخراج DNA از بافت، بزاق و مایع آمنیوتیک

کیت استخراج DNA  از بافت پارافینه

پروتئیناز K

50 prepsSize
FavorgenBrand
FASTI001Cat No
Extraction of DNA from stoolApplications
including Proteinase K
beads tube
features
spin column (silica membrane)
Format
StoolMain sample type
50~200 µlElution volume
50 ~100 mg Sample amount
< 60 min Processing time