کیت استخراج DNA از بافت پارافینه2019-10-22T06:13:34+00:00

Project Description

کیت استخراج DNA از مدفوع

کیت استخراج DNA  از بافت پارافینه

از این کیت جهت استخراج DNA  از نمونه های بافت پارافینه استفاده میشودکه از برند Favorgen  تایوان است که توسط یکتا تجهیزآزما ارائه میشود. ساختار آن ستونی و با غشای سیلیکا ماتریکس میباشد. مقدار نمونه مورد استفاده جهت استخراج DNA مقدار 25 میلیگرم نمونه بافت  پارافینه است.

کالاهای مرتبط:

کیت استخراج DNA  از خون ، مایعات بدن و سلول

کیت استخراج DNA  از بافت

کیت استخراج DNA  از مدفوع

پروتئیناز K

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAFFM050Cat No
For extraction DNA from paraffin-fixed tissuesApplications
including Proteinase K
features
mini spin column (silica matrix)Format
paraffin slice sampleMain sample type
< 25 mg fixed tissue Sample amount
12 µlminimum elution volume

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه