آنزیم MMLV RT2019-10-22T06:08:41+00:00

Project Description

آنزیم MMLV

آنزیم MMLV

آنزیم MMLV از آنزیم‌هایی هستند که قادر به سنتزDNA  از روی RNA  می‌باشند.  (cDNA) به رشته‌ای از مولکول DNA اطلاق می‌گردد که تحت فعّالیت کاتالیتیک آنزیم رونوشت بردار معکوس از روی رشتهٔ mRNAی بالغ ساخته می‌شود.

آنزیم  MMLV ازیک نوع ویروس جوندگان بنامMouse Molony Leukemia Virus  استخراج میشود و در دمای 37 درجه فعالیت میکند . آنزیم  MMLV یکتاتجهیزآزما  یک آنزیم   مهندسی شده است که ژن قسمتی که فعالیت RNAse H  دارد را از آن حذف کرده اند و برای تهیه cDNA  بزرگ استفاده میگردد.

آنزیم MMLV ، آنزیم ترانس کریپتاز معکوس ، آنزیم RT ، آنزیم MMLV-RT ، آنزیم MMLV reverse Transcriptase

کالاهای رتبط:

کیت سنتز cDNA

سایبرگرین مسترمیکس

مسترمیکس ریل تایم پروب

10,000 unitSize
YTABrand
YT4502Cat No
200U/μlConcentrtion
Generation of first strand cDNA for use in:
• PCR, see Protocol for First-strand cDNA Synthesis; • Second strand cDNA synthesis. • DNA labeling.
• Real-time PCR; • Analysis of RNA by primer extension
Applications
Moloney murine leukemia viruseEncoded by