Thursday, June 20, 2019
miRNA Isolation Kit
miRNA Isolation Kit


شماره کاتالوگ : FAMIK 001                بسته بندی: 50 تستی                دانلود پروتکل

کیت استخراج  میکرو RNA  کمپانی Favorgen  تایوان برای استخراج میکرو RNA ها (miRNAs) و دیگر سلول های کوچک از بافت طراحی شده است.

خالص سازی  miRNAs از سلول ها و نمونه های کشت شده روند تحقیقات در پروسه های بیولوژیکی جهت تنظیم ژن را هموار میسازد.

پروتکل های استانداردی که برای جداسازی کامل RNA و mRNA  استفاده میشوند ،برای استخراج مولکول های کوچک RNA بهینه نیستند و درنتیجه باعث از دست دادن مقدار قابل توجهی از miRNAs و دیگر RNA های کوچک میشوند.

علاوه بر این، در این پروسه نیاز به حذف RNA های غالب بزرگتر برای تجزیه و تحلیل دقیق miRNA توسط qPCR یا تجزیه و تحلیل میکروارگانیسم ها میباشد.

این کیت به طور خاص و ویژه برای استخراج miRNA  با حداقل آلودگی از مولکول های بزرگ RNA یا ژنوم DNA طراحی شده است.

این کیت به روش ستونی با ماتریکس فیبر مبتنی بر سیلیکا میباشد که منجر به اتصال  RNA  در حضور یک نمک شاتروپیک میشود.

این روش بر اساس اتصال انتخابی مولکولهای RNA با اندازه های متفاوت به ماتریکس فیبر بر پایه سیلیکا است.

شرکت یکتاتجهیزآزما با نمایندگی انحصاری کمپانی  Favorgen تایوان ، سهولت تهیه این کیت را برای کاربران عزیز فراهم کرده است.