Sunday, July 21, 2019
پروتئیناز K
نام محصول : پروتئیناز K
شماره کاتالوگ:   YT9052     -    YT9053

پروتکل

پروتئیناز k به عنوان سرین پروتئاز ها طبقه بندی می شود. کوچکترین پپتید، یک تتراپپتید است که می تواند هیدرولیز شود.

عمومی ترین کاربردهای آن شکستن پروتئین ها برای حدف آسان آنها در روندهای استخراج DNA و RNA است.

در کیت های استخراج یکتاتجهیزآزما برای دناتوره کردن پروتئین ها از آنزیم پروتئیناز K استفاده می شود . این امربه دلیل ایمنی و سرعت کار در روند استخراج می باشد.

پروتئیناز K شرکت یکتا تجهیز آزما  از بهترین تولید کننده اروپایی تامین میشود و بر اساس نیاز و سهولت کاربران در دو بسته بندی 200 میلیگرمی بصورت پودر و  یکی میلیلیتری  در اختیار کاربران قرار داده است.